dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

TỔ VẬT LÝ GỒM:

1. NGUYỄN VĂN KHÁNH.

2. NGUYỄN VĂN QUẾ.

3. BÙI QUANG CHIẾN.

4. THÂN NGỌC PHƯƠNG.

5. NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN.

6. NGÔ DUY KHƯƠNG.